Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

19:03
6712 c9a1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarudosci rudosci
cynamon
19:03
8721 934e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudosci rudosci
cynamon
19:03
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
cynamon
19:03
Reposted fromgreensky greensky vialouve louve
cynamon
19:02
cynamon
19:02
7571 136e
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudosci rudosci
cynamon
19:02
3918 dfdd
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudosci rudosci
cynamon
19:02
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarudosci rudosci
cynamon
19:02
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
19:02
1970 9f68 500

mrvalography Franklin Falls Trail

cynamon
19:01
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudosci rudosci
cynamon
19:01
8342 ccde
Reposted fromlllm lllm viaMrrruk Mrrruk
cynamon
19:01
6419 1e8a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudosci rudosci
cynamon
19:01
7736 f2ab 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudosci rudosci
cynamon
19:00
4200 f010 500
Reposted fromTARDIS TARDIS viaMrrruk Mrrruk
cynamon
19:00
7186 c2c6 500
Reposted fromkabu kabu viaMrrruk Mrrruk
cynamon
19:00
0841 1a8c 500
Pogoda na dzisiaj:
Reposted fromdobry dobry viaMrrruk Mrrruk
18:59
9875 6963 500

Reposted frompussyporn pussyporn viaMrrruk Mrrruk
18:59
6949 024d

thenatsdorf:

A Disney movie come to life. [full video]

Reposted fromoolong oolong viaMrrruk Mrrruk
cynamon
18:59
4696 8a8e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl